Privacybeleid

Algemeen
Dit is het privacy statement en cookie policy van Fysiotherapie Direct. Fysiotherapie Direct is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website en in de fysiotherapiepraktijk. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Fysiotherapie Direct respecteert de privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van genoemde wet. Fysiotherapie Direct kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. Het advies is dan ook om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens
Fysiotherapie Direct maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die aan de beheerder/hoster van website wordt verstrekt zonder dat daar enige bewustzijn van is. Wanneer Fysiotherapie Direct wordt bezocht, worden een aantal technische gegevens verzameld:

 • het IP-adres van de computer;
 • het besturingssysteem dat gebruik wordt;
 • de internet browser waarmee wordt gesurft;
 • en de pagina’s die u binnen fysiotherapiedirect.nl bezoekt.

Fysiotherapie Direct verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die actief aan ons verstrekt worden. Hiervan is alleen sprake als er een contactformulier wordt verzonden of als u een e-mail stuurt. De volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 • naam;
 • contactgegevens;
 • overige persoonsgegevens die u kunt invullen als u een e-mail of contactformulier verstuurt;

Bij het gebruik maken onze diensten voor fysiotherapie worden ook actief gegevens aan ons verstrekt. Dit kan gaan om onderstaande (bijzondere) persoonsgegevens.

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • BSN (en verzekeringsgegevens);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Identificatiegegevens (bijv. nummer paspoort, identificatiebewijs, verblijfsvergunning);
 • Verwijsdatum;
 • Naam van uw huisarts/verwijzer;

Bij de intake en vervolgafspraken noteren wij gegevens betreffende uw klachten en doelen (medische verwijsdiagnose, ICF, medicatie gebruik, medische voorgeschiedenis, psychosociale factoren, onderzoeksgegevens, behandelplan, dagjournalen, evaluaties en rapportages);

Jonger dan 16 jaar?
Indien u jonger bent dan 16 jaar mag u slechts persoonsgegevens aan Fysiotherapie Direct (ook via de website) verstrekken als u daarvoor toestemming hebt gekregen van een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.

Doeleinden verwerking
De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden anoniem door Fysiotherapie Direct gebruikt. Fysiotherapie Direct houdt bijvoorbeeld niet bij welke internetbrowser u precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internetbrowser gebruikt. Dit wordt gedaan om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De persoonsgegevens die u actief aan Fysiotherapie Direct verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om een administratie bij te houden van alle bezoekers die zich aanmelden voor een afspraak of om uw gestelde vraag op een juiste manier te kunnen beantwoorden;
 • u optimaal te kunnen ondersteunen in het behalen van uw doelen. Om u te kunnen begeleiden is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw hulpvraag, medische voorgeschiedenis en andere relevante gegevens betreffende uw gezondheid. Daarnaast zijn wij als zorgverleners verplicht een dossier op te bouwen in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • om fraude en misbruik te voorkomen.

Verstrekking aan derden
Wij werken met verschillende organisaties samen zoals onze vakvereniging het KNGF en de Landelijke Database Fysiotherapie (voor het meten van de effectiviteit van de fysiotherapie en onze praktijk), Qualiview als bedrijf die voor ons de klanttevredenheid meet en de verwijzers met wie wij samenwerken.

De Landelijke Database Fysiotherapie verwerkt alleen de volgende gegevens (niet persoonsgebonden) om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de fysiotherapie:

 • Geboortejaar
 • Geslacht;
 • Zorgverzekeraars Code (UZOVI)
 • Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling).

Bij het afsluiten van de behandeling ontvangt u automatisch een klanttevredenheidsenquête. Waarvan wij u vriendelijk vragen deze in te vullen zodat wij onze kwaliteit verder kunnen verbeteren. Deze enquête verloopt geanonimiseerd en de vragen zijn niet te relateren aan uw persoonsgegevens. We werken nauw met artsen, specialisten en andere disciplines samen. Om u optimale zorg te bieden communiceren wij onderling met collega's fysiotherapie, dit uitsluitend nadat uw toestemming hiervoor is gevraagd. Regelmatig overleggen wij door direct telefonisch contact en veelal door rapportages. Deze rapportages geven we geprint met u mee of mailen wij, na uw toestemming, via een beveiligde mailverbinding (Zorgmail) naar de collega. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. Fysiotherapie Direct is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Fysiotherapie Direct niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website

Google Analytics
Fysiotherapie Direct maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Fysiotherapie Direct te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Fysiotherapie Direct en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Als gezegd kunt u uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijn
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke en bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens zullen gedurende de verplichte minimale bewaartermijn van 15 jaar bewaard worden tenzij u anders aangeeft. Gedurende deze periode zullen wij werken met systemen die voldoen aan de wet- en regelgeving.

Inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek aan Fysiotherapie Direct richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek gaat. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je over het verdere verloop van de procedure.

Fysiotherapie Direct zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Fysiotherapie Direct de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Fysiotherapie Direct stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Fysiotherapie Direct de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Fysiotherapie Direct de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Fysiotherapie Direct niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Fysiotherapie Direct de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Fysiotherapie Direct schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Fysiotherapie Direct de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens